PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jsme jeden z předních výrobců karbonových rámů na světě. Máme pod kontrolou celý proces návrhu, výroby a finální montáže kola. Proto na všechny kola Sava nabízíme prodlouženou záruku 15 let na karbonové rámy. Stačí si tuto prodlouženou záruku aktivovat.

Zároveň s prodlouženou zárukou na karbonové rámy Sava si majitelé elektrokol s motorem ExtraDrive 500 a RearDrive 350 aktivují prodloužení záruky na 5 let na tyto motory.

Na ostatní komponenty se vztahuje standardní zákonná záruka.

Podmínky prodloužené záruky

Podmínky prodloužené záruky (dále také jen „PPZ“):
1. Prodloužená záruka je poskytována spotřebitelům, kteří zakoupili kola Sava s karbonovým rámem jako nový výrobek bez jakékoli slevy na vady či poškození, a to u prodejce kol Sava v České a Slovenské republice a aktivovali si na stránkách www.sava-bicyles.com tuto záruku.
2. Prodlouženou záruku lze poskytnout pouze spotřebiteli (nikoli tedy jiným konečným kupujícím).
3. Zakoupené kolo Sava musí být dovezeno, resp. distribuováno autorizovaným prodejcem společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o.
4. Zakoupené kolo musí být spotřebitelem zaregistrováno do 30 dnů od nákupu na stránkách www.sava-bicycles.com/servis .
4. Prodloužená patnáctiletá záruka je smluvní zárukou poskytovanou výlučně spotřebiteli a spočívá v prodloužení dvouleté smluvní záruky (která vyplývá z platných Záručních podmínek společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o. o další, bezprostředně navazující dvanáctiroční smluvní záruku, specifikovanou těmito PPZ.
5. Takto vymezená další smluvní záruční doba v trvání dvanácti let nemůže být žádným způsobem prodloužena, nedochází k žádnému jejímu stavení a na její nepřetržitý běh nemají vliv žádné vady kola, jejich reklamace, vyřizování těchto reklamací, doba záručních oprav, výměna součásti výrobku nebo použití náhradního dílu ani žádné jiné okolnosti.
6. V rámci poskytnuté Prodloužené záruky má spotřebitel právo pouze na bezplatnou záruční opravu opravitelných vad, které se vyskytnou v jejím průběhu. Reklamovat a uplatnit toto své právo musí spotřebitel vždy neprodleně po zjištění vady. Právo na výměnu výrobku vzniká spotřebiteli pouze v případě neopravitelnosti výrobku. Vyjádření o neopravitelnosti může vydat pouze výrobce. V případě výměny výrobku v rámci Prodloužené patnáctileté záruky pokračuje spotřebiteli běh záruční doby od původního data zakoupení.
7. Spotřebitel nemá na základě poskytnuté Prodloužené záruky ani v souvislosti s ní žádné jiné právo z odpovědnosti za vady, právo na náhradu žádných nákladů ani žádné jiné právo, nárok nebo pohledávku vůči poskytovateli Prodloužené záruky, prodejci, výrobci, dovozci, distributorovi ani komukoli jinému.
8. Poskytnutá prodloužená záruka se nevztahuje na poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky rámu kola, vyloučené ze záruky v platných Záručních podmínkách společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o. a dále na: (A) povrchové vady, (B) poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky způsobené (byť i jen zčásti) nevhodným použitím, nedodržením návodu k obsluze anebo montážních pokynů nebo zanedbáním řádné údržby.
9. Lhůty pro vyřizování reklamací a provádění bezplatných záručních oprav v rámci poskytnuté smluvní Prodloužené záruky závisejí pouze na dohodě reklamujícího spotřebitele a Autorizovaného servisního střediska, u něhož spotřebitel podal reklamaci.
10. Prodloužená záruka může být poskytnuta pouze na rámy kol, nevztahuje se na žádné jiné díly a součásti zakoupeného kola.
11. Prodloužená záruka je poskytována toliko spotřebiteli, který jako konečný kupující zakoupil kolo Sava (bod 10. PPZ) u autorizovaného prodejce. Žádným způsobem tedy nepřechází ani nemůže být převedena na jakoukoli jinou osobu.
12. Prodloužená záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v PPZ. Není-li kterákoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy, byla-li již spotřebiteli poskytnuta.
13. Pokud nejsou všechny tyto podmínky splňovány, je spotřebitel povinen informovat společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o. prostřednictvím emailu na email info@sava-bicycles.com.
14. Při reklamaci a uplatnění každého práva z Prodloužené záruky musí spotřebitel předložit: (a) originál řádného dokladu o zakoupení reklamovaného kola, (b) identifikační údaje o elektronické servisní knížce. Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava (bod 6. PPZ).
16. Poskytnutím Prodloužené záruky nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele, vyplývající z kogentních ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi domácího spotřebiče, ani záruka plynoucí z platných Záručních podmínek společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o.
17. Prodloužená záruka platí pouze na území České a Slovenské republiky.
18. Nevyplývá-li z PPZ jinak, řídí se právní vztahy související s poskytnutou Prodlouženou zárukou platnými Záručními podmínkami společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o.
19. Jakékoli bližší informace o Prodloužené Záruce nebo o PPZ poskytne zákaznické centrum společnosti Sava Bicyles Sp. z o.o. nebo na e-mailové adrese: info@sava-bicycles.com

Didn't find what you were looking for? Get in touch.